امیر گوهرشادی

دانشجوی علوم کامپیوتر در IST Austria و Georgia Tech

بایگانی

آخرین مطالب

در این صفحه آزمون‌ها، تمرین‌ها و طرح درس‌های المپیاد کامپیوتر، مسابقه‌ی ریاضی دانشجویی، ای سی ام و درس‌های دانشگاهی که به عهده‌ی من بوده‌اند قرار گرفته. هر فایلی که بدون ذکر محل استفاده منتشر شده است، برای کلاس‌های آمادگی المپیاد کامپیوتر بوده. استفاده از بخش‌هایی از این مطالب که کار من است به هر نحوی، با یا بدون ذکر منبع، آزاد است.


آماده‌سازی تیم ریاضی دانشگاه یزد - سال تحصیلی ۹۳-۹۴:

آزمون آزمایشی نخست
بزرگی: ۹۰ کیلوبایت


آزمون آزمایشی دوم
بزرگی: ۸۹ کیلوبایت


آزمون آزمایشی سوم
بزرگی: ۱۱۴ کیلوبایت


آزمون‌ آزمایشی چهارم
بزرگی: ۵۶ کیلوبایت


آزمون انتخابی
بزرگی: ۳۸ کیلوبایت


مشخ شب نخست
بزرگی: ۳۰ کیلوبایت


مشخ شب دوم
بزرگی: ۲۵۰ کیلوبایت


درس برنامه‌سازی پیشرفته دانشگاه یزد - سال تحصیلی ۹۳-۹۴:

آزمون آزمایشی نخست
بزرگی: ۱۱۵ کیلوبایت


آزمون عملی نهایی
بزرگی: ۱۰۸ کیلوبایت

توضیحات آزمون عملی نهایی
بزرگی: ۷۶ کیلوبایت

فایل‌های آزمون عملی نهایی
بزرگی: ۴۵۷ کیلوبایت

پاسخ‌های آزمون عملی نهایی
بزرگی: ۸۸ کیلوبایت


سرفصل درس‌ها و تمرین‌های سال تحصیلی ۹۳-۹۲:

ترکیبیات اولی‌ها:

سرفصل جلسه‌ی نخست
بزرگی: ۲۶ کیلوبایت


سرفصل جلسه‌ی دوم
بزرگی: ۳۲ کیلوبایت


بزرگی: ۱۹ کیلوبایت

                بزرگی: ۳۰۰ کیلوبایت


                بازی سوم یزد
                بزرگی: ۳۵۳ کیلوبایت


                بازی ششم یزد
                بزرگی: ۳۵۶ کیلوبایت


                بازی هفتم یزد
                بزرگی: ۳۴۷ کیلوبایت


                بازی اول روز دوم مشهد
                بزرگی: ۶۶ کیلوبایت


                بازی اول روز سوم مشهد
                بزرگی: ۶۵ کیلوبایت


الگوریتم:

سرفصل جلسه‌ی نخست
بزرگی: ۲۸ کیلوبایت


سرفصل جلسه‌ی دوم
بزرگی: ۳۲ کیلوبایت


سرفصل جلسه‌ی سوم
بزرگی: ۲۶ کیلوبایت


بزرگی: ۳۲ کیلوبایتگراف: (محمدمهدی جهان‌آرا)

سرفصل جلسه‌ی نخست
بزرگی: ۲۰ کیلوبایت


تمرین‌ها:

تمرین‌های جلسه‌ی نخست
بزرگی: ۳۰ کیلوبایت


تمرین‌های جلسه‌ی دوم
بزرگی: ۳۷ کیلوبایت


تمرین‌های جلسه‌ی نخست گراف
بزرگی: ۹۸ کیلوبایت


تمرین‌های جلسه‌ی سوم الگوریتم
بزرگی: ۲۲ کیلوبایت


تمرین‌های جلسه‌ی پنجم گراف
بزرگی: ۵۹ کیلوبایت


آزمون‌های تئوری سال تحصیلی ۹۳-۹۲:


آزمون تئوری نخست - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۸۰ کیلوبایت


پاسخ آزمون تئوری نخست - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۱۴۴ کیلوبایت


آزمون تئوری نخست - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۱۸۶ کیلوبایت


پاسخ آزمون تئوری نخست - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۴۵ کیلوبایت


آزمون تئوری دوم - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۴۴ کیلوبایت


پاسخ آزمون تئوری دوم - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۴۳ کیلوبایت


آزمون تئوری دوم - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۵۲ کیلوبایت


پاسخ‌ آزمون تئوری دوم - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۱۵۷ کیلوبایت


آزمون تئوری سوم - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۱۳۵ کیلوبایت


پاسخ آزمون تئوری سوم - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۱۳۲ کیلوبایت


آزمون تئوری سوم - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۱۳۳ کیلوبایت


پاسخ آزمون تئوری سوم - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۱۳۳ کیلوبایت


آزمون تئوری چهارم - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۱۱۹ کیلوبایت


آزمون تئوری چهارم - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۵۰ کیلوبایت


آزمون تئوری پنجم - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۱۰۶ کیلوبایت


آزمون تئوری پنجم - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۳۲ کیلوبایت


آزمون تئوری ششم - دسته‌ی ۱
بزرگی: ۴۶ کیلوبایت


آزمون تئوری ششم - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۴۳ کیلوبایت


آزمون تئوری هفتم - دسته‌ی ۲
بزرگی: ۱۰۵ کیلوبایت


آزمون تئوری هشتم
بزرگی: ۳۳ کیلوبایت


آزمون کدنویسی خرداد ۱۳۹۲:

پرسش‌های روز سوم
بزرگی: ۴۸ کیلوبایت


            tree.graph

            بزرگی: ۸۲۳ بایت


            secret.txt

            بزرگی: ۲۵۱ کیلوبایت
            
            بزرگی: ۲۵۱ کیلوبایت

            تحلیل آزمون
            بزرگی: ۳۷ کیلوبایت

            کدهای پاسخ
            بزرگی: ۲ کیلوبایت

پرسش‌های روز دوم
بزرگی: ۲۳۲ کیلوبایت

            kitty.cat

            بزرگی: ۴۵ بایت

            snowball.cat
            بزرگی: ۲۶ کیلوبایت

            

            springfield.sqr

            بزرگی: ۱۱ کیلوبایت
            
            تحلیل آزمون
            بزرگی: ۳۳ کیلوبایت

            کدهای پاسخ
            بزرگی: ۳ کیلوبایت

پرسش‌های روز نخست
بزرگی: ۴۶ کیلوبایت

             codes.cpp

             بزرگی: ۱۷ کیلوبایت

             pnt.txt
             بزرگی: ۱۱۵ کیلوبایت

             

             تحلیل آزمون

             بزرگی: ۳۳ کیلوبایت

             کدهای پاسخ
             بزرگی: ۳ کیلوبایت


آزمون‌های برنامه‌نویسی سال تحصیلی ۹۲-۹۱:

بزرگی: ۱۴۶ کیلوبایت

             کدهای من
             بزرگی: ۷ کیلوبایت
                    
             فایل‌های آزمون
             بزرگی: ۲۴۶ کیلوبایت
                    
             آزمایه‌ها
             بزرگی: ۱۸ مگابایت

آزمون‌های تئوری سال تحصیلی ۹۲-۹۱:

بزرگی: ۷۰ کیلوبایت

بزرگی: ۲۷۰ کیلوبایت

آزمون تئوری هفدهم - روز نخست
بزرگی: ۶۸ کیلوبایت

آزمون تئوری شانزدهم
بزرگی: ۳۸ کیلوبایت

آزمون تئوری پانزدهم
بزرگی: ۲۲۸ کیلوبایت

بزرگی: ۱۰۸ کیلوبایت


آزمون تئوری سیزدهم
بزرگی: ۴۴ کیلوبایت


آزمون تئوری دوازدهم

بزرگی: ۱۹۱ کیلوبایت


آزمون تئوری یازدهم
بزرگی: ۳۹ کیلوبایت


آزمون تئوری دهم
بزرگی: ۳۳ کیلوبایت


بزرگی: ۳۹ کیلوبایت

آزمون تئوری هشتم
بزرگی: ۳۳ کیلوبایت


آزمون تئوری هفتم
بزرگی: ۵۸۱ کیلوبایت


آزمون تئوری ششم
بزرگی: ۴۷ کیلوبایت


آزمون تئوری پنجم
بزرگی: ۴۳ کیلوبایت


آزمون تئوری چهارم
بزرگی: ۳۶ کیلوبایت


آزمون تئوری سوم
بزرگی: ۹۶ کیلوبایت


آزمون تئوری دوم
بزرگی: ۱۵۷ کیلوبایت


آزمون تئوری نخست
بزرگی: ۹۳ کیلوبایت


آزمون و تمرین تئوری مرداد ۹۱:

آزمون تئوری تمرینی ۱۷ مرداد
بزرگی: ۵۳/۴ کیلوبایت


پرسش‌های تئوری ۲۸ مرداد
بزرگی:۴۳/۶ کیلوبایت


آزمون‌های کوتاه‌پاسخ (آمادگی مرحله‌ی سوم) سال تحصیلی ۹۰-۹۱:

همه‌ی آزمون‌ها
سایز: 4.34 مگابایت


آزمون کوتاه‌پاسخ نخست
سایز: 97.9 کیلوبایت


آزمون کوتاه‌پاسخ دوم
سایز: 117 کیلوبایت


آزمون کوتاه‌پاسخ سوم
سایز: 118 کیلوبایت


آزمون کوتاه‌پاسخ چهارم
سایز: 2.80 مگابایت


نخستین آزمون کوتاه‌پاسخ دانشگاه یزد
سایز: 210 کیلوبایت


آزمون کوتاه‌پاسخ پنجم
سایز: 197 کیلوبایت


آزمون کوتاه‌پاسخ ششم
سایز: 84.3 کیلوبایت


آزمون کوتاه‌پاسخ هفتم
سایز: 359 کیلوبایت


آزمون کوتاه‌پاسخ هشتم
سایز: 81.5 کیلوبایت


آرشیو پرسش‌های سه مرحله‌ی نخست دوره‌های گذشته‌ی المپیاد کامپیوتر ایران


آزمون‌های عملی سال تحصیلی ۹۰-۹۱:

بزرگی:406 کیلوبایت


آزمون‌های تئوری سال تحصیلی ۹۰-۹۱:

بزرگی:814 کیلوبایت


بزرگی:43.6 کیلوبایت


بزرگی:44.2 کیلوبایت


بزرگی:39.2 کیلوبایت


بزرگی:39.2 کیلوبایت


بزرگی:48.1 کیلوبایت


بزرگی: ۴۴ کیلوبایت


بزرگی:43.0 کیلوبایت


بزرگی:51.8 کیلوبایت


بزرگی:52.8 کیلوبایت


بزرگی:67.0 کیلوبایت


بزرگی:51.9 کیلوبایت


بزرگی:63.9 کیلوبایت


بزرگی:70.2 کیلوبایت


بزرگی:آزمون تئوری نهم - دسته ی نخست


بزرگی:45.2 کیلوبایت


بزرگی:57.5 کیلوبایت


بزرگی:62.0 کیلوبایت


تمرین‌های سال تحصیلی ۹۰-۹۱:

بزرگی:31.0 کیلوبایت


بزرگی:33.0 کیلوبایت


بزرگی:26.3 کیلوبایت

آزمون‌های ICPC دانشگاه یزد در سال ۹۱:
آزمون تمرینی نخست
سایز: 385 کیلوبایت
آزمایه‌ها
سایز: 1.28 مگابایت

آزمون تمرینی دوم
سایز: 345 کیلوبایت
آزمایه‌ها
سایز: 7.04 مگابایتفایل‌های سال تحصیلی ۸۹-۹۰:

سایز فایل:385 کیلوبایت
توضیحات: شامل هفت مشق شب -- همه‌ی حقوق فایل برای دپارتمان ریاضی و کامپیوتر سمپاد مشهد محفوظ است.


سایز فایل:321 کیلوبایت
توضیحات: شامل ۸ فایل pdf -- آماده شده توسط آیدا خسروشاهی و حسین بومری -- همه‌ی حقوق برای دپارتمان ریاضی و کامپیوتر سمپاد مشهد محفوظ است.


سایز فایل:102 کیلوبایت

توضیحات: آماده شده توسط آیدا خسروشاهی و اسما قندهاریون -- همه‌ی حقوق برای دپارتمان ریاضی و کامپیوتر سمپاد مشهد محفوظ است.


تمرین دوم
سایز فایل:64.0 کیلوبایت

توضیحات: آماده شده توسط آیدا خسروشاهی و اسما قندهاریون -- همه‌ی حقوق برای دپارتمان ریاضی و کامپیوتر سمپاد مشهد محفوظ است.


آزمون‌های نظری سال تحصیلی ۸۹-۹۰
سایز فایل:651 کیلوبایت

توضیحات: آماده شده با هم‌کاری اسما قندهاریون -- همه‌ی حقوق برای دپارتمان ریاضی و کامپیوتر سمپاد مشهد محفوظ است.


آزمون‌های آمادگی مرحله‌ی سوم


کتاب‌ها:

بزرگی پرونده: ۱/۷۸ مگابایت


سایر منابع:

بعضی از آزمون‌های دوره‌ی هژدهم
سایز فایل:5.79 مگابایت


نظرات  (۱۲)

مرسی شدید !!


:D 

پاسخ:
:)
جدن قابل تقدیره
دمت گرم !

پاسخ:
:-|
چه حوصله ای داشتید ها !!!! :D 
پاسخ:
داشتم یعنی الآن ندارم؟
 الان یا الان !؟! :D
پاسخ:
نه
الآن
تلاش هاتون بس قابل تقدیره 
دمتون گرم 
:)
پاسخ:
سپاس‌گزارم :)

مرررررررررررررررررررر30

دمت هات

پاسخ:
:)
ممنون از این همه درس و تمرین ! ولی ای کاش گراف رو اینقدر نصفه نیمه رها نمیکردین 
پاسخ:
:)
من دوست نداشتم به این زودیا ول کنم ولی خب شرایط گاهی آدم رو مجبور به کارایی می کنه که دوست نداره.

جوابی که برای سوال دوم آزمون تئوری نخست دسته 1 گفتید بسیار تهی از خلاقیته ! راه حل ساده و خلاقانه ای برای این سوال وجود داره که شما از اون غافل شده و به یک راه خیلی ابتدایی و پر از محاسبات روی اوردین تازه محاسبشو به عهده ی دانش آموز گذاشتین 
پاسخ:
ممنونم که گفتین. لطفن این راه رو برای من بفرستین. خوش حال می شم یاد بگیرمش. :)

راه خیلی سادست توی کتاب آنالیز ترکیبی علیپور هم گفته شده ( اینو گفتم که نگین از خودم در اووردم :دی )

میدونیم دو تا مهره اسب در صورتی همو تهدید میکنن که روی دو گوشه نامجاور یک مستطیل 2 * 3 باشن . خب ، اصل ایده همین بود ، بقیشو خودتون میدونین 
۰۹ شهریور ۹۳ ، ۱۲:۰۵ امیررضا پوراخوان
امان از دلسوزی :دی
۱۴ تیر ۹۴ ، ۲۲:۲۴ احسان کفشدار گوهرشادی
من عاشق رمزگشایی شدم! :)
پاسخ:
به پای هم پیر شین ایشالا :)

۲۹ مرداد ۹۴ ، ۱۵:۵۹ احسان کفشدار گوهرشادی
x-( 

حالا بیا داداش بزرگ کن :(
پاسخ:
چی شده؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی